Article

Valorem l'avantprojecte de la LOSU

per
Pau M. Duran i Castillo
13/12/2021

La Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC) ha restat amatent durant els darrers mesos a l’evolució de  l’avantprojecte de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) presentat a finals d’aquest mes d’agost a Madrid de la mà del Ministre d’Universitats Manuel Castells. 

Segons l’exposició de motius del text legal la voluntat d’aquest avantprojecte és crear un nou marc jurídic universitari ex novo  i fer de les universitats un espai de coneixement global on tot el conjunt de la comunitat universitària pugui  conviure en un entorn de llibertat  que afavoreixi el desenvolupament de l’esperit crític. 

Tot i les idees de l’exposició de motius  que mostren una cara amable de l’avantprojecte dins l’articulat, que destaca per la seva buidor de contingut,  s'amaguen diversos elements que ens preocupen com a estudiants universitaris catalans.

La LOSU suposa un risc per la representativitat dels estudiants dins els òrgans de govern de les universitats i la seva influència sobre la presa de les principals decisions, eliminant  la representació estudiantil als Consells Socials i reduint el nombre de representants dels estudiants als Claustres. Els alumnes som un element indestriable de l’educació universitària i sense nosaltres no hi ha universitats. 

Un dels objectius de la llei és l’increment de la investigació dins les universitats equiparant-la en importància a la docència,  posant en perill la qualitat docent dins l’ensenyament universitari per la poca voluntat de millora dels recursos de la docència.  Paradoxalment la mateixa llei fa que els docents hagin de marxar obligatòriament a l’estranger durant un 

període de temps generant una fuita de talent acadèmic.  De fet aquesta fuita es veu agreujada  per la voluntat  de l’avantprojecte de captar talent internacional apostant per unes escasses estratègies per evitar-la.

 En clau nacional l'avantprojecte també presenta diversos problemes donat el seu biaix centralista . La llei fa esment de les diverses llengües oficials a l’Estat Espanyol, una de les quals és el català, però en cap moment no parla  de la defensa del seu ús a les aules ni la seva promoció en la vida universitària, mentre que sí que especifica que un dels objectius de les universitats ha de ser el foment de l’ús de les llengües estrangeres. 

La Federació no pot acceptar que d’una proposta d’un nou marc jurídic per l’educació  universitària se’n derivi una tendència centralista tan forta i que aquesta es faci d’esquenes a l’alumnat atacant i reduint la seva influència.