Article

El procediment de revisió de qualificacions a la UPF

per
FNEC UPF
1/9/2021

Fa unes setmanes que es va acabar el període d’exàmens a la Universitat Pompeu Fabra i a mesura que avancen els dies, es van publicant amb compta gotes les qualificacions de les proves, així com les dates de revisió d’aquestes.

Sovint, la poca difusió que la Universitat fa dels procediments i drets entorn al procés de revisió d’exàmens, provoca que els estudiants desconeguin les garanties de què disposen un cop publicades les qualificacions provisionals de les assignatures. Tot això es tradueix en què molts estudiants no sapiguen els mecanismes per defensar-se davant de situacions de disconformitat amb la qualificació de l’assignatura.

Farem un repàs de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau modificada per darrer cop l’11 de desembre de 2019. Aquesta normativa regula exclusivament els graus de la UPF però estableix un marc comú quant als procediments de revisió. Cal tenir en compte que sovint, les UCA tenen als seus webs enllaços a normatives que han estat ja derogades fa temps, com per exemple la d’Economia i Empresa que fins fa poc seguia fent difusió d’una normativa sobre revisió de qualificacions que va ser derogada al 2012.

El primer que cal tenir en compte, tot i ser una evidència sovint pot no ser-ho i és que “L’estudiant ha de ser avaluat i qualificat, d’acord amb el que s’especifica en el Pla Docent de l’Assignatura (art 12.1) i per altra banda, que “L’estudiant té dret a la revisió de la qualificació davant el personal docent responsable de l’assignatura” (art 12.3.1).

Els professors tenen l’obligació d’informar del dia i lloc de revisió dels exàmens un cop publiquin les qualificacions provisionals. Com sabeu, moltes disconformitats i sovint l’esmena d’errors de correcció o valoració pot solucionar-se en la revisió d’exàmens.

Una de les eines que cal tenir especialment en compte i que justifica el present article és el procés de la Comissió de Reclamacions. La normativa vigent és molt explícita en aquesta matèria, independentment que els estudiants hagin anat o no a la revisió d’exàmens poden presentar un escrit adreçat al degà per sol·licitar la intervenció de la Comissió de Reclamacions. Cal tenir en compte que a diferència de la normativa derogada, amb la present no cal haver anat a la revisió d’examen per accedir al procés de la reclamació formal.

“Contra la qualificació definitiva, hagi exercit o no el dret expressat en els anteriors apartats, l’estudiant pot presentar una reclamació adreçada el degà o degana o director o directora del centre, dins del termini de cinc dies naturals, a comptar des de la data de publicació de les actes definitives.” (art. 12.3.3)

La Comissió de Reclamacions no és més que una comissió que el Deganat nombra en cada convocatòria d’exàmens per atendre les reclamacions que puguin sorgir.

“Abans d’emetre una resolució, la comissió ha d’escoltar el professor o professora responsable de l’assignatura. La comissió resoldrà totes les sol·licituds de revisió de qualificacions en el termini de cinc dies naturals, a comptar des de la fi del termini anterior.” (art 12.3.3)

Un cop la comissió resol les al·legacions, es procedeix, si s’escau, al canvi de la qualificació en l’expedient i posteriorment, la resolució és enviada per correu certificat al domicili de l’estudiant. La decisió de la Comissió és inapel·lable i en cas de disconformitat, el procediment és la presentació d’un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.

En cas que s’opti per a la presentació d’una queixa a la Comissió de Reclamacions, la recomanació és fer-la a través del Registre General de la Universitat a través d’una instància genèrica i presentar-la a través de la Seu Electrònica, sempre i quan la Facultat no tingui establert un procediment ad hoc per sol·licitar la Comissió de Reclamacions. Poques Facultats el tenen, però pot ser que alguna tingui un formulari per al procediment (no és habitual).

I com redactar la instància adreçada al Degà o Degana?

Us en facilitem un model si la vostra reclamació té per objecte la qualificació d’un examen final.

EXPOSO:

  • Que el dia DD del mes de MMMMM de l’any AAAA va tenir lloc l’examen de l’assignatura [Codi i nom de l’Assignatura].
  • Que el professor o la professora titular de la present assignatura és el/la Prof.[Nom del Professor].
  • Que tal i com estableix l’art 12.3.3 de la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau de la Universitat Pompeu Fabra aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per Acords del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, 9 de maig del 2012, de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer, 6 de juliol del 2016, de 26 d’abril del 2017, d’11 d’abril del 2018, de 20 de febrer del 2019 , de 29 de maig del 2019 i d’11 de desembre de 2019, l’estudiant pot presentar una reclamació adreçada el degà o degana o director o directora del centre, dins del termini de cinc dies naturals, a comptar des de la data de publicació de les actes definitives.
  • [introduir justificació] Que l’examen final de la present assignatura conté sota el meu criteri, errors de correcció. [Exposar els motius]

SOL·LICITO:

  • Que tal i com estableix l’art 12.3.3 de la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau, es tingui per presentada la present reclamació davant del Degà/na de la Facultat i la Comissió de Reclamacions resolgui al respecte.
  • Les preguntes que són objecte de reclamació són: [indicar, si ho creieu necessari explicitar els exercicis on creieu que es troben els errors].

PREGUNTES FREQÜENTS (font: UCA Traducció i Ciències del Llenguatge)

  • La revisió d’examen és un dret dels estudiants?

Sí. Els estudiants tenen el dret a poder revisar el seu examen. El dret a revisió d’examen està regulat als articles 29 i 30 de l’Estatut de l’Estudiant Universitari i, a la UPF, a l’article 12.3 de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau. La revisió ha de ser personal i individualitzada i s’ha d’anunciar prèviament quan es farà. L’estudiant ha de tenir accés a l’examen que ha realitzat i ha de poder rebre explicacions sobre els criteris que s’han aplicat per a l’avaluació

  • Es pot abaixar la qualificació obtinguda per un estudiant com a resultat d’una revisió d’examen?

No. La nota obtinguda en un examen no es pot modificar a la baixa com a resultat d’una revisió d’examen. Així es desprèn de l’article 88.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que el resultat d’un procediment sol·licitat per l’interessat en cap cas pot agreujar la seva situació inicial. La revisió d’examen no és una requalificació, sinó una revisió de la qualificació feta prèviament que, com a acte administratiu, s’ha de poder esmenar en cas d’haver-hi possibles errors que perjudiquin l’interessat.

Només es pot esmenar la nota a la baixa en cas que es detecti un error material manifest (per exemple, una confusió en el nom d’un estudiant o un error en introduir les notes a l’acta), però no en el cas que en revisar l’examen el docent consideri que la puntuació atorgada en la primera qualificació era excessivament alta.

Esperem haver-vos ajudat, si teniu algun dubte; podeu contactar-nos a upf@fnec.cat.